Probíhající opravy a investice

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně

Předmětem projektu je rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně,  která zpracovává odpadní vody z jednotné kanalizace obce. Účelem stavby je čištění odpadních vod z obce Čkyně. Technické řešení spočívá jednak v technické a technologické modernizaci, ale hlavně ve zvýšení celkové kapacity ČOV ze stávajících 1.200 ekvivalentních obyvatel na 2.000 ekvivalentních obyvatel při současném zvýšení účinnosti čištění.

 

Název dotačního programu:                         Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně

Termín realizace projektu:                            od 01.05.2023 do 30.06.2024

Přepokládané celkové výdaje projektu:       29.113.600,30 Kč

Výše získané dotace:                                       7.254.826,29 Kč

Stav projektu:                                                  probíhá

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU spolufinancovánoMŽP ČR
Popis projektu:
Jedná se o změnu dokončené stavby. Obecní ČOV Čkyně byla postavena počátkem 90. let minulého století, byla použita typová ČOV Hydrovit 500 S. ČOV čistí odpadní vody z jednotné kanalizace obce. Přesný počet připojených obyvatel v době realizace není znám, ale zjevně nepřesahoval kapacitu ČOV, tedy 1200 EO. Od doby realizace vzrostl počet obyvatel Čkyně i počet napojených obyvatel, navíc došlo k nově k napojení místní části Dolany.
Účelem stavby je čištění odpadních vod z obce Čkyně. Technické řešení spočívá jednak v technické a technologické modernizaci, ale hlavně ve zvýšení celkové kapacity ČOV ze stávajících 1200 EO na 2000 EO při současném zvýšení účinnosti čištění. Odpadní vody z obce budou čištěny na intenzifikované centrální ČOV. ČOV bude vybavena novým mechanickým předčištěním s proplachem zachycených odpadů, biologickým reaktorem s denitrifikací, nitrifikací a dosazovacími nádržemi, s mikrobublinnou aerací řízenou dle obsahu kyslíku v aktivaci. Odstranění fosforu bude prováděno simultánním srážením za pomoci dávkování roztoku síranu železitého. Kalové hospodářství bude vybaveno kalojemem se zahuštěním a aerobní stabilizací kalu a následně strojním odvodněním pro minimalizaci produkovaného kalu. Celý provoz ČOV bude automatizován a monitorován.

 


Rekonstrukce TZB MŠ Čkyně

Hlavním cílem je náprava současného zastaralého stavu všech rozvodů technických zařízení budov MŚ a spolu s tím i prostor hygienických zařízení, která jsou původní z 80. let minulého století. Jedná se o úplnou rekonstrukci ZT a úplnou rekonstrukci elektroinstalace.

Podpora je poskytována dílem Ministerstva pro místní rozvoj a dílem obce Čkyně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název dotačního programu:                          Podpora obnovy venkova

Termín realizace projektu:                             pod 16.09.2022 do 30.09.2023

Přepokládané celkové výdaje projektu:       7.219.983 Kč

Výše získané dotace:                                     5.697.690 Kč

Stav projektu:                                                  probíhá