GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

GDPR
 
 

 
 

Obec Čkyně jako právnická osoba a jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní povinnosti správce/zpracovatele těchto údajů v souladu splatnými právními předpisy. Jedná se zejména o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (označeno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

 

 

 Osobní údaje lze zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat po Správci výmaz osobních údajů
 • na předání svých osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě uděleného souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • podat stížnost na postup Správce nebo příjemce osobních údajů

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

 

Obec:

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

 

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Kontaktní údaje Obce Čkyně jako správce/zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Čkyně 2, 384 81 Čkyně

ID datové schránky: dddbewf

email: puncocharova@ouckyne.cz


 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec:

Ing. Josef Urban
mobil: 777 267 555
e-mail: poradce.urban@quick.cz

Podrobnější informace naleznete:

Úřad pro ochranu osobních údajů - gdpr.uoou.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz/gdpr