Sběrný dvůr ve Vimperku ul. Sklářská

Sběrný dvůr ve Vimperku ul. Sklářská

Od 01.06.2023 je možné využít bezplatného odevzdání odpadu do Sběrného dvora ve Vimperku. Dne 25.05.2023 došlo k podpisu smlouvy o zajištění sběru odpadů mezi obcí Čkyně a Městskými službami Vimperk s.r.o.

Adresa Sběrného dvoru:

Sběrný dvůr se nachází ve Sklářské ulici ve Vimperku.

Provozní doba Sběrného dvora:

Letní provozní doba 01.04.-30.09.:
pondělí 08:00-12:00 14:00-18:00
úterý  ---- 14:00-18:00
středa 08:00-12:00 14:00-18:00
čtvrtek zavřeno
pátek ---- 14:00-18:00
sobota 08:00-12:00 ----

 

Zimní provozní doba 01.10.-31.03.:
pondělí 08:00-12:00 14:00-17:00
úterý  ---- 14:00-17:00
středa 08:00-12:00 14:00-17:00
čtvrtek zavřeno
pátek ---- 14:00-17:00
sobota 08:00-12:00 ----

Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.

Provozovatel Sběrného dvora:

Městské služby s.r.o., se sídlem Steinbrenerova čp. 6, Vimperk

IČ:260 15 391, DIČ: CZ 260 15 391

Kontaktní osoby:  Mgr. Radek Rubeš – provozovatel, tel.: 388 411 520

                             Ing. Stanislava Tůmová – starostka obce, tel.: 388 423 170

Komu Sběrný dvůr slouží:

Sběrný dvůr je určen pro všechny občany s trvalým pobytem ve Čkyni či jeho osadách a také pro občany, kteří mají ve Čkyni nebo jeho osadách ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za odpady ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Občané s trvalým pobytem ve Čkyni či jeho osadách, tuto skutečnost prokáží nejlépe občanským průkazem při předávání odpadu.

Odpady, které můžete do sběrného dvora odnášet:

 1. Nebezpečný odpad – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie, filtrační materiály, tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami.
 2. Objemný odpad – dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně, pokud možno rozebrané), matrace, koberce, linolea, kočárky.
 3. Komunální odpad – odpad z domácnosti.
 4. Kovy – všechny druhy bez rozdílu.
 5. Plasty – velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů (plastový nábytek, kanystry, fólie).
 6. Směsné obaly
 7. Skleněné obaly - velké kusy, které se nevejdou kontejnerů (skleněné tabule).
 8. Papírové a lepenkové obaly – velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů.
 9. Nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vín apod., označené C/PAP 81 nebo 84.
 10. Použitý textil – letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, použité funkční nádobí, peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, boty – svázané gumičkou, hračky, veškeré savé materiály, které se dají dále využít na čistící hadry – textil nesmí být znečištěný a vlhký.
 11. Stavební suť a zemina – např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltová směs, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při drobných opravách domů či bytů při zařizování, údržbě nebo rekonstrukci staveb.

Co do sběrného dvora nepatří:

 1. Léčiva – všechna nepoužívaná léčiva odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic a kontejnerů, neboť se jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí, ale zejména nejsou zabezpečena proti zneužití.
 2. Autovraky, části automobilů – každý, kdo se zbavuje autovraků, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 3. Konfiskáty živočišného původu – mrtvá těla živočichů a jejich částí. Nakládání s tímto materiálem je možné pouze v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění.
 4. Pneumatiky – odevzdávejte výhradně prodejci, v případě potíží nás informujte.

UPOZORNĚNÍ:

Odevzdání odpadů v množství do 100 kg včetně je pro občana zdarma. Každý další započatý kilogram uhradí občan dle aktuálního ceníku sběrného dvora včetně manipulačního poplatku.