Odbory úřadu

Starosta: Ing. Stanislava Tůmová
Kontakt

Místostarosta: Ing. Stanislav Chval
Kontakt

Matrika: Vendulka Černohorská
Vyřizuje: matriční agenda, legalizace, vidimace, evidence obyvatel, evidence hrobových míst, agenda popisných a evidenčních čísel, vedení žádostí o umístění v DPS, zajišťování a organizace průběhu voleb, správní řízení, příjem hotovosti, evidence pozemkových smluv, ověřené výstupy Czech Point, vítání občánků, svatby.
Kontakt

Účtárna: Ludmila Kučerová, Dagmar Holečková
Vyřizuje: finanční účetní, mzdová účetní, evidence majetku, rozpočet, hospodaření obce, personalistika, nájemní smlouvy, agenda bytových a nebytových prostor, statistika - sociální záležitosti, žádosti o povolení výherních hracích přístrojů, zajišťování a organizace průběhu voleb, příjem hotovosti.
Kontakt

Stavební technik: Miroslav Kavlík
Vyřizuje: zpracování podkladů pro správní rozhodnutí, zajišťování agend v rámci obce, zajišťování BOZP, technické zabezpečení a opravy technologických zařízení a budov, příprava podkladů pro uzavírání HS a kontrola jejich plnění, technický dozor nad investičními a neinvestičními akcemi včetně kontrol jejich plnění, zajišťování výkonu státní správy na úsecích bytové výstavby, silniční dopravy, základní technické vybavenosti obce, zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, vodní hospodářství.
Kontakt

Pokladna, podatelna, správce poplatků: Andrea Punčochářová 
Vyřizuje: pokladna, podatelna, sekretariát, poplatky za psy, poplatky za svoz odpadů, poplatky z ubytovací kapacity, poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z reklamy v Aktualitách ze života Čkyně, žádosti o uspořádání veřejné hudební produkce, poplatky ze vstupného a tomboly, smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem - pro podnikatele, ověřené výstupy z Czech Point, zajišťování a organizace průběhu voleb, vedení žádostí o přidělení obecních bytů, výkon správy místních poplatků dle daňového řádu, zápis ze zastupitelstva obce, tvorba obecně závazných vyhlášek, správce www stránek, datové schránky, pojistné události, hlášení obecního rozhlasu, rezervace multifunkčního hřiště, základní registr agend orgánů veřejné moci, uveřejňování dokumentů a informací dálkovým přístupem na profilu zadavatele, příprava kulturních akcí, hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP, ČSÚ, Ekokom).
Kontakt