Probíhající opravy a investice 2024

Přístavba garáže hasičské zbrojnice Čkyně č.p. 134

Předmětem projektu je zajištění veškerých stavebních prací a prací souvisejících s přístavbou stávající zadní garáže z důvodu zvětšení parkovací plochy.

Název investice:                                   Přístavba garáže hasičské zbrojnice Čkyně čp. 134

Termín realizace projektu:                             od 01.03.2024 do 31.10.2024

Přepokládané celkové výdaje projektu:       

Výše získané dotace:                                     bez dotace

Stav projektu:                                                 probíhá


Popis projektu:

Předmětem projektu je zajištění veškerých stavebních prací a prací souvisejících se stavební akcí:

  • bourací práce spočívající ve vybourání dřevěného zdvojeného okna a části obvodové zdi. Se zajištěním stropní konstrukce bude provedeno ubourání střešní konstrukce nad obvodovým zdivem dle zadávací dokumentace;
  • stavební práce, a to přístavba stávající garáže z důvodu zvětšení parkovací plochy.  Zhotovení nosných konstrukcí nové části stropu včetně napojení na stávající konstrukci;
  • úpravy povrchů a podlahy, a to úpravy vnitřních a vnějších omítek včetně podlahy;
  • izolace proti zemní vlhkosti;
  • střešní konstrukce navazující na plochou střechu stávající garáže;
  • tepelné izolace stropní konstrukce;
  • výplně otvorů, a to nová lamelová výsuvná garážová vrata;
  • elektroinstalace, a to stávající elektroinstalace bude doplněna o nové zásuvky.

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně

Předmětem projektu je rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně,  která zpracovává odpadní vody z jednotné kanalizace obce. Účelem stavby je čištění odpadních vod z obce Čkyně. Technické řešení spočívá jednak v technické a technologické modernizaci, ale hlavně ve zvýšení celkové kapacity ČOV ze stávajících 1.200 ekvivalentních obyvatel na 2.000 ekvivalentních obyvatel při současném zvýšení účinnosti čištění.

 

Název dotačního programu:                         Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Čkyně

Termín realizace projektu:                            od 01.05.2023 do 30.06.2024

Přepokládané celkové výdaje projektu:       29.113.600,30 Kč

Výše získané dotace:                                       7.254.826,29 Kč

Stav projektu:                                                  probíhá

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU spolufinancovánoMŽP ČR
Popis projektu:
Jedná se o změnu dokončené stavby. Obecní ČOV Čkyně byla postavena počátkem 90. let minulého století, byla použita typová ČOV Hydrovit 500 S. ČOV čistí odpadní vody z jednotné kanalizace obce. Přesný počet připojených obyvatel v době realizace není znám, ale zjevně nepřesahoval kapacitu ČOV, tedy 1200 EO. Od doby realizace vzrostl počet obyvatel Čkyně i počet napojených obyvatel, navíc došlo k nově k napojení místní části Dolany.
Účelem stavby je čištění odpadních vod z obce Čkyně. Technické řešení spočívá jednak v technické a technologické modernizaci, ale hlavně ve zvýšení celkové kapacity ČOV ze stávajících 1200 EO na 2000 EO při současném zvýšení účinnosti čištění. Odpadní vody z obce budou čištěny na intenzifikované centrální ČOV. ČOV bude vybavena novým mechanickým předčištěním s proplachem zachycených odpadů, biologickým reaktorem s denitrifikací, nitrifikací a dosazovacími nádržemi, s mikrobublinnou aerací řízenou dle obsahu kyslíku v aktivaci. Odstranění fosforu bude prováděno simultánním srážením za pomoci dávkování roztoku síranu železitého. Kalové hospodářství bude vybaveno kalojemem se zahuštěním a aerobní stabilizací kalu a následně strojním odvodněním pro minimalizaci produkovaného kalu. Celý provoz ČOV bude automatizován a monitorován.